კონტაქტი

  • ახმეტელის 10 ა, დიღომი, კინოსტუდიის ეზო
  • საფოსტო კოდი : 0159
  • ტელ: 1501

კოოპერატივის რეგისტრაცია

კოოპერატივი

საიდენტიფიკაციო კოდი:
კოოპერატივის დასახელება:
წევრთა რაოდენობა
სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის თარიღი
v
სტატუსის მინიჭების თარიღი მიუთითეთ თქვენი კოოპერატივისთვის სსიპ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მინიჭების თარიღი
v
მაღალმთიანი დასახლება
ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის უნიკალური კოდი: მიუთითეთ ფერმათა/ფერმერთა ერთიანი რეესტრის სისტემაში თქვენი კოოპერატივის რეგისტრაციის უნიკალური კოდი
კოოპერატივის ელ-ფოსტა
მეორე დონის კოოპერატივი
მეპაიე დევნილის სტატუსის მქონე პირთა რაოდენობა
მეპაიე ქალთა რაოდენობა
მეპაიე შშმ პირთა რაოდენობა
გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელი
წესდება

იურიდიული მისამართი

რეგიონი
v
მუნიციპალიტეტი
v
სოფელი/ქალაქი
v
ქუჩა/N

ფაქტობრივი მისამართი

განსხვავებული

საკონტაქტო პირი

სახელი
გვარი
პირადი ნომერი
უფლებამოსილი პირის სტატუსი მიუთუითეთ წარმოდგენილი უფლებამოსილი პირის თანამდებობა
მობილურის ნომერი
დაბ. თარიღი
v
რეგიონი
v
მუნიციპალიტეტი
v
სოფელი/ქალაქი
v
ქუჩა/N
სქესი
პაროლი
გაიმეორეთ პაროლი
ყველა ველი აუცილებელია. დოკუმენტაცია უნდა იყოს PDF ან dejavu ფორმატში და არ აღემატებოდეს 8mb. გთხოვთ მიუთითოთ მოქმედი/აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი (გარდა www.mail.ru), რადგან რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ მითითებულ მისამართზე ელ. შეტყობინების სახით გამოგეგზავნებათ username და პაროლი
რეგისტრაცია